วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การสร้างความดี 10 ประการ

ความดี 10 ประการ

การสร้างความดี 10 ประการ แบ่งได้ดังนี้ 
1.  ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดี

2.  รักและเคารพทุกคนอย่างสม่ำเสมอหน้ากัน

3.  สนับสนุนผู้อื่นให้ ได้รับความสำเร็จ

4.  ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดี

5.   ช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขัน

6.  กระทำสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์

7.  หมั่นบริจากทรัพย์ที่มีอยู่

8.   ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมะ

9.   เคารพต่อผู้มีอาวุโสกว่า